top of page
תהליך העבודה
 
כל תהליך עיצובי, מתחיל בפגישה איתכם, בה אני מראיינת, מבינה את הרצונות, החלומות והציפיות שלכם.מתוך ההתבוננות וההקשבה לצרכים , אני בונה את "השפה התכנונית" של הפרויקט.
לאחר תיאום הציפיות, בתוספת כל הנתונים שאספתי, אני "מבשלת" עבורכם את ה"הארוחה המיוחדת" שלכם. כך שהבית שאתם משקיעים בו יהיה גם מיוחד בטעמו וגם הכי קרוב לחלומותיכם.
 
תהליך העבודה
רשימת הצרכים ותרגומם לתכנית עקרונית     - הכנת פרוגראמה
הגדרת לוח זמנים ותקציב ללקוח                  - זמנים
הכנת מספר תוכניות שונות לחלוקת החלל     - הפקת סקיצות
תוכנית אדריכלית סופית, כולל העמדת ריהוט - תוכנית מגובשת
הריסה, בינוי, חשמל, אינסטלציה, ריצוף ,
תקרה תאורה ומיזוג                                   - תוכניות עבודה לבעלי מקצוע
פריסות, חתכים, חזיתות, פרטי ביצוע
לנגרות, אלומיניום וכדומה                           - תוכניות מפורטות
לצורך השוואת מחירים ובחירת קבלן מבצע    - כתב כמויות ומפרט טכני
ריצוף, קרמיקה, סניטאציה, תאורה וכדומה     - ליווי לבחירת מוצרים
ביקורי שטח ומתן הנחיות לבעלי המקצוע       - פיקוח על

 

bottom of page